Викификация

falanster.by, “Вікіфікацыя (русск)”, public translation into Russian from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

nadyabadya 414 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Вікіфікацыя (русск)

Викификация

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Вікіфікацыя

Викификация

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Прывітанне,

Привет,

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Гэта старонка распавядзе вам, навошта Фаланстэр узяўся за Вікіфікацыю. Чым яна насычаецца і чым будзе насычана цягам 2015-2016 года.

Эта страница расскажет вам, зачем Фаланстер взялся за Викификацию. Чем она насыщается и чем будет насыщена в течение 2015-2016 года.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Асноўная мэта - гэта ўмацаванне вікіпедыйнай супольнасці. Будзе моцнай супольнасць, будзе багатая беларуская вікіпедыя, а разам з тым узбагаціцца культура і мова.

Основная цель - это укрепление википедийского сообщества. Будет сильным сообщество - будет богатая белорусская википедия, а вместе с тем обогатится культура и язык.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Які з раздзелаў? Шчыра кажучы, мы за тое, каб быў адзін беларуcкі раздзел, але падтрымліваем ініцыятывы вікіпедыстаў, і з раздзелу класічнага (55 397 артыкулаў), і з раздзелу акадэмічнага правапісу (80 322 артыкулаў на 7 лютага 2015).

Какой из разделов? Честно говоря, мы за то, чтобы был один белорусский раздел, но придерживаемся инициативы википедистов и с раздела классического (55 397 статей), и с раздела академического правописания (80 322 статей на 7 февраля 2015).

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

У чым жа ўмацаванне заключаецца? Мы доўгі час сумаўляліся з вікіпедыстамі і даведваліся пра іхнія праблемы, правялі апытанне, якое паказала асноўныя чаканні як актыўных вікіпедыстаў, так і звычайных карыстальнікаў і вызначылі тры асноўныя накірункі ў Вікіфікацыі:

В чём же укрепление заключается? Мы долгое время переговаривались с википедистами и узнали об их проблемах, провели опрос, который показал основные ожидания как активных википедистов, так и обычных пользователей, и определили три основные направления в Викификации:

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Першы накірунак. Гэта мерапрыемствы ў Мінску ды іншых мястэчках краіны: адкрытыя лекцыі, майстар-класы, конкурсы і сумесныя з іншымі суполкамі падзеі. Калі рэзюмаваць - нарошчванне кантактаў паміж вікі-супольнасцю і тымі, хто можа пашыраць яе тэматыку і колькасць рэдактараў.

Первое направление. Это мероприятия в Минске и других городах страны: открытые лекции, мастер-классы, конкурсы и совместные с другими сообществами события. Если резюмировать - наращивание контактов между вики-сообществом и теми, кто может расширять ее тематику и количество редакторов.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Другі накірунак. Гэта праца з медыя-прасторай і піярам. Пашырэнне прысутнасці ў прэсе, на розных падзеях (канфэренцыях, святах і інш), дзе можна пазіцыянаваць Вікіпедыю і ствараць яе прыцягальны і пазітыўны вобраз.

Второе направление. Это работа с медиа-пространством и пиаром. Расширение присутствия в прессе, на различных событиях (конференциях, праздниках и др.), где можно позиционировать Википедию и создавать ее притягательный и позитивный образ.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

І трэці, найбольш значны для нас накірунак. Гэта перадача ведаў. Мы хочам зрабіць Дапаможнік Вікіпедыста. Гэта будзе электронны і папяровы варыянты для вікіпедыстаў-пачаткоўцаў. Мы хочам зрабіць яго талакой. Гэта значыць прыцягнуць розных людзей да сумеснай творчасці: і бывалых вікіпедыстаў, і пачаткоўцаў, і ты ,хто можа пасля узаемадзейнічаць з Вікіпедыяй: студэнтаў, журналістаў, масткоў, лінгвістаў, даследчыкаў і г.д.

И третье, наиболее значимое для нас направление. Это передача знаний. Мы хотим сделать Пособие Википедиста. Это будет электронный и бумажный варианты для википедистов-новичков. Мы хотим сделать его толокой. То есть привлечь разных людей к совместному творчеству: и бывалых википедистов, и новичков, и тех, кто может после взаимодействовать с Википедией: студентов, журналистов, художников, лингвистов, исследователей и т.д.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §

Што будзе ідэальным вынікам? На наш погляд, гэта гатоўнасць беларускай вікі-супольнасці зладзіць міжнароднае мерапрыемства і запрасіць такіх жа актывістаў з розных краінаў у Беларусь, напрыклад, у 2017 годзе. Тады наша міссія будзе дасягнута і мы перадамо эстафету новай генерацыі.

Что будет идеальным результатом? На наш взгляд, это готовность белорусского вики-сообщества устроить международное мероприятие и пригласить таких же активистов из разных стран в Беларусь, например, в 2017 году. Тогда наша миссия будет достигнута и мы передадим эстафету новой генерации.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2