Категорії цінностей

Associatian of American Colleges and Universities, “VALUE Rubrics”, public translation into Ukrainian from English More about this translation.

See also 9 similar translations

Another translations: into Russian. Translate into another language.

Participants

Urumova.Nika 3497 points
Juliagsmulskaya 3042 points
Nathalie 2306 points
And others...
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated

VALUE Rubrics

Категорії цінностей

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

CIVIC ENGAGEMENT VALUE RUBRIC

КАТЕГОРІЯ ЦІННОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

for more information, please contact [email protected]

за детальнішою інформацією звертатися за адресою [email protected]

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 11 months ago) §

The VALUE rubrics were developed by teams of faculty experts representing colleges and universities across the United States through a process that examined many existing campus rubrics and related documents for each learning outcome and incorporated additional feedback from faculty. The rubrics articulate fundamental criteria for each learning outcome, with performance descriptors demonstrating progressively more sophisticated levels of attainment. The rubrics are intended for institutional-level use in evaluating and discussing student learning, not for grading. The core expectations articulated in all 15 of the VALUE rubrics can and should be translated into the language of individual campuses, disciplines, and even courses. The utility of the VALUE rubrics is to position learning at all undergraduate levels within a basic framework of expectations such that evidence of learning can by shared nationally through a common dialog and understanding of student success.

Категорії цінностей розробили команди експертів викладацького складу, що представляли коледжі і університети зі всіх Сполучених Штатів, через процес що дав змогу вивчити багато існуючих університетських критеріїв оцінювання і відповідних документів щодо кожного досліджуваного результату і включеного до них додаткового відгуку від викладацького складу.Такі умови чітко сформулювали основний критерій до кожного досліджуваного результату, з показовими характеристиками ,що демонстрували набагато сучасніші кваліфікаційні рівні. Категорії цінностей призначені для внутрішнього користування у оцінці та обговоренні навчання студентів, а не для визначення балів.Найбільш суттєві очікування зазначені у всіх 15-ти категоріях цінностей можуть і мають бути перекладені прийнятною мовою для університетів, навчальних дисциплін,і навіть курсів.Практичність цих категорій полягає у зорієнтувати навчання всіх недосвічених рівнів поряд з конструюванням найпростіших очікувань так, щоб ці дані була винесені на всенаціональний загал через спільний діалог і розуміння успіху студента.

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

Definition

Визначення

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

Civic engagement is "working to make a difference in the civic life of our communities and developing the combination of knowledge, skills, values and motivation to make that difference. It means promoting the quality of life in a community,throughbothpoliticalandnon-politicalprocesses." (ExcerptedfromCivicResponsibilityandHigherEducation,editedbyThomasEhrlich,publishedbyOryxPress,2000,Preface,pagevi.)Inaddition,civicengagementencompasses actions wherein individuals participate in activities of personal and public concern that are both individually life enriching and socially beneficial to the community.

Залучення громадянського суспільства "працює для того, щоб змінити життя наших громад і розвиває поєднання знань і вмінь, цінностей і мотивацій для цієї зміни. Це означає покращення життя у громаді, через політичні і не політичні процеси."( цитовано з Цивільної Відповідальності та Вищої Освіти , виданої Томасом Ерлічем, опублікована в Орікс Прес,2000, передмова,сторінка vi).Крім того, залучення громадянського суспільства включає дії де люди беруть участь у видах діяльності, що стосуються особистої та громадської зацікавленості , які водночас життєзбагачувальні і соціально корисні для громадян.

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

Framing Language

Структурована мова

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §

Preparing graduates for their public lives as citizens, members of communities, and professionals in society has historically been a responsibility of higher education. Yet the outcome of a civic-minded graduate is a complex concept. Civic learning outcomes are framed by personal identity and commitments, disciplinary frameworks and traditions, pre-professional norms and practice, and the mission and values of colleges and universities. This rubric is designed to make the civic learning outcomes more explicit. Civic engagement can take many forms, from individual volunteerism to organizational involvement to electoral participation. For students this could include community-based learning through service-learning classes, community-based research, or service within the community. Multiple types of work samples or collections of work may be utilized to assess this, such as:

Підготовка випускників для їхнього громадського життя як жителів міста, членів громад, і професіоналів у суспільстві була історичною відповідальністю вищої освіти. Досі результат випускника з активною громадянською позицією це складна методологія. Підсумки вивчення громадського життя сконструйовані особистісною самовизначеністю та обов'язками, виховуючими конструкціями і традиціями, передпрофесійними нормами та практикою, і призначенням та цінностями коледжів і університетів. Ця рубрика розроблена для того, щоб зробити результати вивчення суспільства більш точними.Залучення громадянського суспільства може приймати багато форм, від індивідуальної волонтерської діяльності до організованого залучення у виборчій кампанії.
Для студентів сюди може входити навчання за місцем проживання через практичні заняття з елементами громадської діяльності, дослідження на муніципальному рівні, чи служба разом з громадою. Багаточисленні типи зразків робіт чи колекцій робіт можна залучити для визначення цього, такі як:

History of edits (Latest: VakulenkoVladyslava 2 years, 10 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated

© Associatian of American Colleges and Universities. License: [email protected]