סיפור השעבוד שלך

stephan, “story of enslavement”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

Translate into another language.

Participants

donnie_lighto 1111 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

story of enslavement

סיפור השעבוד שלך

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

This is the story of your enslavement; how it came to be, and you can finally be free.

זהו סיפור השעבוד שלך; איך הוא התהווה; ואיך תוכל לבסוף, להיות חופשי.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Like all animals, human beings want to dominate and exploit the resources around them.

כמו כל החיות, בני האדם רוצים לשלוט ולנצל את המשאבים בסביבה שלהם.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

At first, we mostly hunted and fished and ate off the land - but then something magical and terrible happened to our minds.

בימים עברו, לרוב צדנו או דגנו דגים וחיינו מהאדמה - אך אז משהו קסום ונוראי קרה למוחנו.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

We became, alone among the animals, afraid of death, and of future loss.

הפכנו, יחידים מממלכת החי, פוחדים מן המוות ומהפסדים עתידיים.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

And this was the start of a great tragedy, and an even greater possibility...

זו הייתה תחילתה של טרגדיה גדולה, והזדמנות גדולה עוד יותר

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

You see, when we became afraid of death, of injury, and imprisonment, we became controllable -- and so valuable -- in a way that no other resource could ever be.

הבינו, כאשר הפכנו פוחדים מן המוות, מפציעה, ומכליאה, הפכנו ברי-שליטה - וכה ברי ערך -- במובן שאף משאב אחר לא יכול להיות.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

The greatest resource for any human being to control is not natural resources, or tools, or animals or land -- but other human beings.

המשאב הכלכלי הרווחי ביותר עבור כל בן אדם אינו משאב טבע, או כלים, או חיות או אדמה - אלא בני אדם אחרים.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

You can frighten an animal, because animals are afraid of pain in the moment, but you cannot frighten an animal with a loss of liberty, or with torture or imprisonment in the future, because animals have very little sense of tomorrow.

אתם יכולים להפחיד חיה, כיוון שחיות חוששות מכאב רגעי, אך אינך יכול להפחיד חיה עם אבדן חירותה, או להפחידה מפני עינוי או כליאה בעתיד, כיוון שתפיסתן את העתיד שונה משלנו.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

You cannot threaten a cow with torture, or a sheep with death. You cannot swing a sword at a tree and scream at it to produce more fruit, or hold a burning torch to a field and demand more wheat.

לא ניתן לאיים על פרה בעינויים, או על כבשה במוות. אינכם יכולים להניף חרב על עץ ולצרוח עליו שיפיק עוד פירות, או להחזיק לפיד בוער אל מול שדה ולדרוש עוד חיטה.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

You cannot get more eggs by threatening a hen - but you can get a man to give you his eggs by threatening him.

לא ניתן לקבל עוד ביצים דרך איומים על תרנגולת - אך ניתן לאיים על אדם לתת לך את ביצי התרנגולת שלו על ידי איומים.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Human farming has been the most profitable -- and destructive -- occupation throughout history, and it is now reaching its destructive climax.

ניהול משקי אדם התברר כעיסוק הרווחי ביותר במהלך ההיסטוריה, וכעת הוא מגיע לשיאו ההרסני.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Human society cannot be rationally understood until it is seen for what it is: a series of farms where human farmers own human livestock.

חברה אנושית אינה יכולה להיות מובנת באופן הגיוני עד אשר היא נבחנת בעבור מה שהיא באמת: אוסף של חוות בהן ישנם בני אדם חקלאים אשר להם מקנה אדם.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Some people get confused because governments provide healthcare and water and education and roads, and thus imagine that there is some benevolence at work.

אנשים מסוימים הופכים מבולבלים כיוון שממשלות מספקות ביטוח בריאות, מים, לימודים וכבישים, ולכן הם סבורים שיש כאן נדבנות צודקת בפעולה.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Nothing could be further from reality.

דבר לא יכול להיות רחוק מן המציאות.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Farmers provide healthcare and irrigation and training to their livestock.

חקלאים מספקים בריאות, השקיה ואימון למקנה שלהם.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

Some people get confused because we are allowed certain liberties, and thus imagine that our government protects our freedoms.

אנשים מסוימים הופכים מבולבלים כיוון שיש לנו חירויות מסוימות, ולכן הם סבורים שהממשלה מגינה על החופש שלנו.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §

But farmers plant their crops a certain distance apart to increase their yields -- and will allow certain animals larger stalls or fields if it means they will produce more meat and milk.

אך חקלאים שותלים את יבוליהם במרחק מסוים על מנת להגדיל את התשואה ממנו, והם יאפשרו לחיות מסיומות תאים גדולים יותר או אפילו שדות אם פירושו של דבר שהן יפיקו עוד בשר ועוד חלב עבורם.

History of edits (Latest: donnie_lighto 5 years, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

© http://board.freedomainradio.com/blogs/freedomain/archive/2010/04/16/the-story-of-your-enslavement-freedomain-radio.aspx.