А ви готові до величезно-байтного диску?

Eric Glendinnimg, “Ready for the Bazillion-Byte Drive?”, public translation into Ukrainian from English More about this translation.

Another translations: into Portugese, into Romanian, into Hungarian, into Spanish, into Polish, into Russian. Translate into another language.

Participants

KUZY 470 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Ready for the Bazillion-Byte Drive?

А ви готові до величезно-байтного диску?

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

Thinking about writing your memoirs – putting your life story down on paper for all eternity? Why not skip the repetitive strain injury and just capture your whole life on full-motion video, putting it all in a device the size of a sugar cube? It might not be as far off as you think.

Чи думали ви колись написати мемуари - записати свою історію на папері на вічність? Чому б не пропустити весь біль і не записати ціле життя на відео помістивши його в пристрій розміром з кубик цукру? Це може бути не настільки довго як ви думаєте.

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

Currie Munce, director of IBM's Advanced HDD Technology Storage Systems Division, has one avowed goal: Build bigger storage. Recently Munce and his fellow Ph. Ds restored Big Blue's lead in the disk space race with a new world record for areal (bit) density: 35. 3 gigabits per square inch - roughly three times as dense as any drive shipping at press time.

Кюррі Манс, директор компанії IBM вдосконалених HDD технологій зберігання має лише одну ціль - Побудувати більше сховище зберігання інформації. Недавно Манс і його колеги відновили блакитного гіганта (Big Blue's lead) в гонці за найбільший дисковий простір з новим рекордом площі поверхневого запису 35,3 гігабіти на квадратний дюйм - це приблизно в 3 рази щільніше ніж у більшості інших пристроїв на цей час.

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

During the 1990s, areal density doubled every 18 months, keeping pace with the transistor density gains predicted by Moore's Law. But increasingly daunting technical challenges face those who would push the storage envelope further. 'I think magnetic recording technology has another good 5 to 10 years, ' says Munce. 'After that, we'll see substantial difficulties with further advances at the pace people are accustomed to.

Протягом 1990-их років щільність запису збільшувалась в двічі кожні 18 місяців не відстаючи від збільшення щільності транзисторів передбаченого законом Мура. Але зростаючі перешкоди встають перед тим хто продовжує розвивати можливості. Манс сказав:"Я думаю, технологія магнітного запису матиме хороший розвиток це років 5-10".Після цього виникнуть труднощі з подальшим темпом розширення до якого звикли люди.

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

From here on, a phenomenon called superparamagnetism threatens to make denselypacked bits unstable. Provided that new developments continue to thwart superparamagnetic corruption, scientists speculate that the theoretical limit for discrete bit recording is 10 terabits per square inch (1 terabit = 1, 000 gigabits).

З цього часу феномен який називають супермагнетизм грозить зробити тісно-запаковані біти нестабільними. При припущеннях що нові розробки продовжать опиратись супермагнетичному викривленню, вчені вважають що теоретично межею такого запису є 10 терабіт на квадратний дюйм (1 терабіт=1000 гігабіт)

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

Approaching this limit will require new technologies. Two possible contenders are atomic force microscopy (AFM) and holographic storage. AFM would use a spinning plastic disk, perhaps inside a wristwatch, and a tiny, 10-micron cantilever with a 40-angstrom tip (an angstrom represents the approximate radius of an atom) to write data. In theory, AFM will allow densities of 300 to 400 gigabits per square inch.

Наближаючись до цієї межі потрібні нові технології. Два можливі варіанти це Атомна силова мікроскопія (АСМ) і голографічне зберігання. АСМ використовуватиме обертальний пластиковий диск, можливо всередині наручного годинника 10-ти мікронний кронштейн з 40-а ангстромним наконечником для запису даних. В теорії АСМ дозволить стиснути до 300-400 гігабіт в квадратний дюйм.

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §

While AFM is still in the lab, holographic storage is closer to reality. According to Rusty Rosenberger, optical program manager for Imation, 'We are targeting a 5 1/4 -inch disk with 125GB of storage and a 40MB-per-second transfer rate. ' Future iterations of holographic systems should improve substantially.

Поки АСМ все ще знаходится в лабораторії голографічні пристрої збереження є близькими до реальності. Згідно з Расті Розенберґом - менеджером оптичної програми для Imation:Ми націлені на 5.25 дюймовий диск обсягом в 125ГБ і швидкістю передачі інформації в 40 Мб/сек. Майбутні ітерації голографічної системи повинні значно вдосконаллюватись.

History of edits (Latest: KUZY 3 years, 5 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2