Praxgirl - Aflevering 5 - De Rationaliteit van Actie

Praxgirl, “Praxgirl - Episode 5 - The Rationality of Action”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Hebrew, into French, into Spanish. Translate into another language.

Participants

chamullero 362 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next →
1

Praxgirl - Episode 5 - The Rationality of Action

Praxgirl - Aflevering 5 - De Rationaliteit van Actie

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Human action is necessarily always rational.

Menselijk handelen is noodzakelijk altijd rationeel.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In our last lesson, I defined the logical prerequisites of human action, I explained what Praxeology means when it employs the term “happiness”, and I made a logical case for why actions, even of the most emotional kind, fit into the universal laws of Praxeology. In this lesson, I’d like to explain why it is inappropriate to refer to action as either rational or irrational.

In onze laatste les beschreef ik de vereisten voor menselijk handelen, legde ik uit wat praxeologie bedoelt wanneer het de term "geluk" gebruikt, en maakte ik een logisch argument waarom actie, zelfs de meest emotionele, in de universele wetten van praxeologie valt. In deze les wil ik graag uitleggen waarom het ongepast is om een actie rationeel of irrationeel te noemen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Action is always necessarily rational because an acting man is always aiming his action to satisfy some desire. The terms rational and irrational are inappropriate and meaningless with respect to the subjective goals of a man.

Actie is altijd rationeel omdat een handelend persoon altijd zijn acties richt op het bevredigen van een bepaald verlangen. De termen rationeel en irrationeel zijn ongepast en nietszeggend met respect tot de subjectieve doeleinden van een persoon.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

I’m sure you’ve heard a friend refer to someone’s actions as “irrational” in the past. But what exactly is our friend claiming to understand?

Je zal vast wel eens iemand gehoord hebben die de acties van een persoon "irrationeel" noemde. Maar wat claimt zo iemand te begrijpen?

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Suppose that Steve has to decide whether to go to Central Park or to a Beatle’s concert and he chooses going to the park. Peter calls Steve’s decision irrational. But Peter can’t call Steve’s decision irrational because what Steve values belongs to him and him only.

Stel je voor dat Steve moet kiezen tussen het gaan naar het park of naar een Beatle's concert en hij besluit naar het park te gaan. Peter noemt Steve's beslissing irrationeel. Maar Peter kan Steve's besluit nooit irrationeel noemen want wat Steve waardevol vindt behoort tot hem en hem alleen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

The only thing that Peter is claiming to know is what HE would have done in the same situation.

Het enige dat Peter kan claimen is dat wat hij zelf had gedaan in dezelfde situatie.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Now lets say Steve actually wanted to go to the Beatle’s concert, but someone told him that it would be held in the park. Can Peter now call Steve’s decision irrational? It’s true that Steve ended up going to a wrong location, but he acted according to what he believed would achieve his goal. He did his best. We all know man is fallible. But just because he fails to achieve his end, does not make it irrational.

Laten we zeggen dat Steve eigenlijk naar het Beatle's concert wou gaan, maar dat iemand hem vertelde dat het in het park zou zijn. Kan Peter Steve's beslissing nu irrationeel noemen? Het is waar dat Steve naar de verkeerde plek ging, maar hij handelde volgens dat wat hij dacht waarmee hij zijn doel zou bereiken. Hij deed zijn best. We weten allemaal dat ieder mens fouten maakt. Enkel en alleen omdat hij faalt zijn doel te bereiken, maakt de actie niet irrationeel.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Since nobody is in a position to replace his own values for those of an acting individual, it’s futile to pass judgments on other people’s goals that come from their free will. Praxeology takes the values of acting man as a given and does not analyze them. The only standard which it applies is whether or not the means chosen are fit for the attainment of the ends aimed at.Therefore, Praxeology is value free.

Sinds niemand in de positie is om zijn eigen waarden te vervangen met die van een handelend individu, is het nutteloos om te oordelen over de doeleinden van andere mensen die uit hun eigen vrije wil komen. Praxeologie neemt de waarden van een handelend persoon als een gegeven en analyseert deze niet. De enige standaard die telt is of de gekozen middelen geschikt zijn om de nagestreefde doelen te bereiken. Daarom is praxeologie waardevrij.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next →
1