פרקסגירל - פרק 5 - הרציונאליות של הפעולה

Praxgirl, “Praxgirl - Episode 5 - The Rationality of Action”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into French, into Dutch, into Spanish. Translate into another language.

Participants

Talz 282 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next →
1

Praxgirl - Episode 5 - The Rationality of Action

פרקסגירל - פרק 5 - הרציונאליות של הפעולה

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Human action is necessarily always rational.

פעילות אנושית בהכרח תמיד רציונאלית.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

שלום לכם, כאן פרקסגירל.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In our last lesson, I defined the logical prerequisites of human action, I explained what Praxeology means when it employs the term “happiness”, and I made a logical case for why actions, even of the most emotional kind, fit into the universal laws of Praxeology. In this lesson, I’d like to explain why it is inappropriate to refer to action as either rational or irrational.

בשיעור האחרון הגדרתי את דרישות הקדם הלוגיות של פעילות אנושית, הסברתי איזה משמעות הפרקסאולוגיה מייחסת למושג "אושר" וטענתי לוגית שהפעולות, גם מהסוג האמוציונאלי ביותר, מתאימות לחוקים האוניברסאליים של הפרקסאולוגיה. בשיעור הזה אני מעוניינת להסביר למה אין זה מתאים להתייחס לפעולה כרציונאליות או לא רציונאלית.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Action is always necessarily rational because an acting man is always aiming his action to satisfy some desire. The terms rational and irrational are inappropriate and meaningless with respect to the subjective goals of a man.

פעולה היא תמיד בהכרח רציונאלית כיוון שאדם פעיל תמיד מכוון את פעולותיו כדי לספק צרכים מסויימים. המונחים רציונאלי ובלתי רציונאלי אינם מתאימים וחסרי משמעות בהתחשב במטרות סובייקטיביות של אדם.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

I’m sure you’ve heard a friend refer to someone’s actions as “irrational” in the past. But what exactly is our friend claiming to understand?

אני בטוחה ששמעתם חבר מתייחס לפעולות של מישהו אחר כ"לא רציונאליות" בעבר. אבל מה בדיוק החבר טוען להבין?

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Suppose that Steve has to decide whether to go to Central Park or to a Beatle’s concert and he chooses going to the park. Peter calls Steve’s decision irrational. But Peter can’t call Steve’s decision irrational because what Steve values belongs to him and him only.

נניח שסטיב צריך להחליט בין אם ללכת לסנטרל פארק או למופע של הביטלס והוא בוחר ללכת לפארק. פיטר קורא להחלטתו של סטיב אי-רציונאלית. אבל פיטר אינו יכול לקרוא להחלטתו של סטיב אי-רציונאלית כיוון שהערכים של סטיב שייכים לו ורק לו.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

The only thing that Peter is claiming to know is what HE would have done in the same situation.

הדבר היחיד שפיטר יכול לטעון לדעת הוא מה *הוא* היה עושה במקרה דומה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Now lets say Steve actually wanted to go to the Beatle’s concert, but someone told him that it would be held in the park. Can Peter now call Steve’s decision irrational? It’s true that Steve ended up going to a wrong location, but he acted according to what he believed would achieve his goal. He did his best. We all know man is fallible. But just because he fails to achieve his end, does not make it irrational.

עכשיו בואו נגיד שסטיב בעצם רצה ללכת למופע של הביטלס אבל מישהו אמר לו שזה יתרחש בפארק. האם פיטר יכול לקרוא עכשיו להחלטה של סטיב אי-רציונאלית? זה נכון שסטיב הלך בסופו של דבר לכיוון הלא נכון, אבל הוא פעם לפי מה שהוא האמין שישיג לו את מטרתו. הוא עשה כמיטב יכולתו. כולנו יודעים שבני אדם טועים. אך רק כיוון שהוא נכשל בהשגת מטרתו לא אומר שהוא לא רציונאלי.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Since nobody is in a position to replace his own values for those of an acting individual, it’s futile to pass judgments on other people’s goals that come from their free will. Praxeology takes the values of acting man as a given and does not analyze them. The only standard which it applies is whether or not the means chosen are fit for the attainment of the ends aimed at.Therefore, Praxeology is value free.

כיוון שאף אחד אינו בעמדה להחליף את ערכיו באלה של האינדיבידואל הפועל, זה חסר טעם לשפוט את מטרותיהם של אנשים אחרים שמגיעות מרצונם החופשי. פרקסאולוגיה לוקחת ערכים של אדם פעיל כניתנות ואינה מנתחת אותם. קנה המידה היחיד שאותו היא מיישמת הוא האם האמצעים שנבחרו מתאימים להשגת המטרות שנבחרו. לכן, פרקסאולוגיה היא נטולת ערכים.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

— given? ניתנות? Talz

— כן ע"ע ultimate given  jonatank

Pages: ← previous Ctrl next →
1