Praxeologie - Aflevering 7 - Waardenschaal

Praxgirl, “Praxeology - Episode 7 - Scale of Values”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

chamullero 557 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 7 - Scale of Values

Praxeologie - Aflevering 7 - Waardenschaal

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In our last lesson, I defined Praxeology’s use of the terms Ends and Means. I showed that a thing only become a Means when a purposeful actor has employed it to achieve some End. And I showed that Ends are the desired states a man acts to achieve to remove some uneasiness.

In onze laatste les, beschreef ik het gebruik van termen als Doelen en Middelen in praxeologie. Ik liet zien dat een ding enkel een Middel wordt wanneer een handelend persoon deze gebruikt om een bepaald Doel te bereiken. Ook liet ik zien dat Doelen de gewenste staat zijn waarvoor een persoon handelt om een bepaalde ontevredenheid te verwijderen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In this lesson, I’d like to discuss another important categorization implied in the concept of action that we will now refer to as an acting man’s Scale of Values.

In deze les wil ik graag een andere belangrijke categorisering die geïmpliceerd wordt door het concept van actie die we vanaf nu af iemand's Waardenschaal zullen noemen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

We’ve placed a lot of emphasis on showing that action involves choosing between different alternatives, and that action itself is the demonstrated preference of the actor’s weighing between these alternatives.

We hebben veel nadruk gelegd op het laten zien dat actie een keuze tussen twee verschillende alternatieven inhoudt, en dat actie zelf de aangetoonde voorkeur is van iemand's afweging tussen deze alternatieven.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

The fact that action is a choice implies that valuation occurs when acting and that we can build a scale for reference to an actor’s values.

Het feit dat actie een keuze is impliceert dat een inschatting plaats vindt wanneer men handelt en dat we een schaal kunnen samenstellen als referentie naar iemand's waarden.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

For example:

Bijvoorbeeld:

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Suppose that Sam wakes up one morning and is faced with the choice of either going to the Superbowl or seeing his favorite band in concert. Both events will be happening at the same time in different locations. Sam can’t be in two places at the same time, but he wishes he could attend both.

Stel je voor dat Sam wakker wordt op een morgen en geconfronteerd wordt met de keuze tussen gaan naar de Superbowl of het zien van een concert van zijn favoriete band. Beide evenementen vinden plaats op hetzelfde tijdstip op verschillende locaties. Sam kan niet op twee plekken tegelijk zijn, maar hij zou graag willen dat hij beide kon meemaken.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

The way Praxeology logically determines what Sam actually valued is by his action. If Sam ends up going to the Superbowl, then we must say that Sam preferred going to the Superbowl over going to the concert. If he ended up going to the concert, then we must say that he preferred going to the concert over going to the Superbowl.

De manier waarop praxeologie logischerwijs vaststelt wat Sam hoger waardeert is door zijn actie. Als Sam ervoor kiest om naar de Superbowl te gaan, dan moeten we zeggen dat Sam de voorkeur had om naar de Superbowl te gaan in plaats van het concert. Als hij naar het concert gaat, dan moeten we zeggen dat hij de voorkeur had om naar het concert te gaan in plaats van de Superbowl.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Every action is in perfect agreement with a man’s Scale of Values, because the scale itself is only a tool for logically interpreting a man’s action.

Elke actie is in perfecte overeenkomst met iemand's Waardenschaal, omdat de schaal zelf slechts een gereedschap is om iemand's actie logisch te interpreteren.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Man satisfies his most urgent wants and leaves his less urgent want unsatisfied. There is no way of actually determining a conscious actor’s value without action.

Een mens bevredigt zijn meest urgente behoefte en laat zijn minder urgente behoefte onbevredigd. Er is geen enkele manier waarop we kunnen vaststellen wat de waarden van een persoon zijn zonder actie.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Let’s go back to our example with Sam and suppose that his favorite band actually happens to be U2, and they’re playing live at the Superbowl half time. Sam can now attend both events. Does he value U2 or the Superbowl more? Can we say that Sam values both the Superbowl and U2 the same?

Laten we teruggaan naar ons voorbeeld met Sam en stel je voor dat zijn favoriete band toevalligerwijs U2 is, en zij spelen live op de Superbowl tijdens de rust. Sam kan nu beide evenementen meemaken. Waardeert hij U2 of de Superbowl hoger? Kunnen we zeggen dat Sam de Superbowl en U2 even hoog waardeert?

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2