Praxeologie - Aflevering 6 - Doelen en Middelen

Praxgirl, “Praxeology - Episode 6 - Ends and Means”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into French, into Spanish. Translate into another language.

Participants

chamullero 540 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 6 - Ends and Means

Praxeologie - Aflevering 6 - Doelen en Middelen

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Hi Guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In our last lesson, I made the case for why it would -- not only be redundant -- but outright inappropriate to refer to the rationality of human action. I also showed how Praxeology avoids analyzing the ultimate goals of acting men and is thus value-free.

In onze laatste les liet ik zien waarom het -- niet alleen onnodig -- maar ronduit ongepast is om te verwijzen naar de rationaliteit van het menselijk handelen. Ook liet ik zien hoe praxeologie vermijdt om de uiteindelijke doelen van handelende mensen te analyseren en daarom waardevrij is.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In this lesson I want to start explaining and categorizing the logical implications of action. Human action is purposeful behavior. Purposeful action is man’s conscious aiming at ends through means. You’ve heard me talk a lot about Ends and Means in previous lessons, but what is Praxeology referring to when it speaks of them?

In deze les wil ik beginnen met het uitleggen en categoriseren van de logische implicaties van actie. Menselijk handelen is doelgericht gedrag. Doelgericht gedrag is een persoon's bewust richten op doeleinden door middelen. Je hebt me een hoop horen praten over Doelen en Middelen in de vorige lessen, maar wat bedoelt praxeologie met deze termen?

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

ENDS

DOELEN

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

When a man acts, the result which he wants to achieve can be called his end or goal or aim. Man always acts to remove some uneasiness and The End is the desired state without that uneasiness.

Wanneer een persoon handelt, dan kan het resultaat wat nagestreefd wordt zijn doel of doeleinde genoemd worden. Een persoon handelt altijd om een bepaalde ontevredenheid te verwijderen en Het Doel is de gewenste staat zonder deze ontevredenheid.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

MEANS

MIDDELEN

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

For man to achieve the end desired he must employ a means. A thing becomes a means when human reason plans to employ it for the attainment of some end and human action really employs it for this purpose.

Voor de mens om doeleinden te bereiken moet hij middelen toepassen. Een ding wordt een middel wanneer het menselijk verstand plant om het te gebruiken voor het bereiken van een bepaald doel en menselijk handelen deze daadwerkelijk toepast voor deze bedoeling.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

It’s important to note that both Ends and Means don’t exist in the physical universe without man.

Het is belangrijk om op te merken dat zowel Doelen als Middelen niet bestaan in het fysieke spectrum zonder mens.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In the universe, there are no means, there are things, and man gives those things meaning. When Praxeology speaks of Ends and Means it is referring to the conscious meaning that man gives to the environment in which he lives. If he has a goal he wishes to achieve, it is because his mind perceives some uneasiness, but this may not be something that can be empirically observed by other people and Praxeology never refers to it as such. A goal starts as an idea he holds internally and becomes a real goal when acts to achieve it.

In het universum bestaan er geen middelen, er zijn dingen, en de mens geeft deze dingen een betekenis. Wanneer praxeologie spreekt over Doelen en Middelen dan verwijst het naar de betekenis die men geeft aan de omgeving waarin hij leeft. Als hij een doel heeft welke hij wenst te bereiken, dan is het omdat zijn verstand een bepaalde ontevredenheid waarneemt, maar dit hoeft niet waargenomen te kunnen worden door andere mensen en praxeologie verwijst er dus ook niet naar op die manier. Een doeleinde begint als een idee welke een mens intern heeft en wordt een echt doel wanneer hij handelt om het te bereiken.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Likewise, things first have to be identified in the mind of a man as serviceable. Man has to put a meaning to a thing he thinks can help him achieve his goal. These things become Means when an acting man actually uses them to reach some end.

Op dezelfde wijze moeten dingen eerst geïdentificeerd worden door het verstand van een mens als bruikbaar. De mens moet het ding een betekenis geven wat hem kan helpen om zijn doel te bereiken. Deze dingen worden Middelen wanneer een handelend persoon deze daadwerkelijk gebruikt om een bepaald doel te bereiken.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 8 months ago) §

As you can see, Praxeology isn’t a science that studies just the external world, but man’s conduct with regard to the external world.

Zoals je ziet is praxeologie niet een wetenschap die alleen de externe wereld bestudeert, maar het gedrag van de mens met betrekking tot de externe wereld.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 8 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2