Prakseologia - Część 4 - Przesłanki działań

Praxgirl, “Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action”, public translation into Polish from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Hebrew, into French, into Dutch, into Spanish. Translate into another language.

Participants

homearmy 439 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action

Prakseologia - Część 4 - Przesłanki działań

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Cześć, tu Praksa.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

In our last lesson, we elaborated on all those human actions that can be described as purposeful behavior, which are Praxeology’s area of focus. We separated human action sharply from reflexive behavior, wishful thinking, and psychological concepts. We showed that every human action, even the most menial ones, can be thought of as an exchange between the things we could have done, and that what we actually do.

W ostatniej lekcji szczegółowo omówiliśmy wszelkie ludzkie działania, które można określić jako celowe, na czym koncentruje się prakseologia. Wyraźnie rozróżniliśmy działania odruchowe, pobożne życzenia i podejście psychologiczne. Pokazaliśmy, że każde ludzkie działanie, nawet najbardziej podrzędne, może być rozważone jako zestawienie rzeczy, które mogliśmy wykonać, a tym, co faktycznie zrobiliśmy.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

In this lesson I’d like to define the prerequisites of human action, that is to say, the fundamental and logically necessary conditions required for a man to act purposefully.

W tej lekcji chciałabym zdefiniować przesłanki ludzkich działań, czyli podstawowe i logicznie niezbędne warunki, aby człowiek mógł podjąć celowe działanie.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

A man acts when he is eager to remove some uneasiness. His environment is in some unsatisfactory state, and he wishes to change it into a more satisfactory state. His mind imagines conditions that could suit him better, and his action aims at bringing about this desired state. If a man believes that his action can bring about a better state of affairs, he can act.

Człowiek podejmuje działanie, kiedy chciałby usunąć jakieś niewygody. Gdy jego środowisko jest w niesatysfakcjonującym stanie i chciałby je przekształcić do pożądanego poziomu. Wykorzystuje umysł, żeby wyobrazić sobie, jakie warunki bardziej by mu odpowiadały i nakierowuje swoje działanie, aby osiągnąć ten pożądany cel. Jeżeli człowiek wierzy, że jego czynności doprowadzą go do lepszego stanu rzeczy, może działać.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

Here we have defined the 3 prerequisites of action:

Określiliśmy 3 przesłanki działań:

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

1. A state of uneasiness.

1. Stan niewygody.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

2. An imagined world without this uneasiness.

2. Wyimaginowany świat, bez tych niewygód.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

3. The belief that action can achieve this change.

3. Wiara, że poprzez działanie można dokonać zmian.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

These are the conditions under which man lives. If you remove one of the conditions, you logically break the concept of purposeful action. For example, if you remove a man’s uneasiness, you destroy his incentive for acting. You’re no longer talking about a real man, but a perfectly happy individual with no reason to change his state. The remaining conditions become irrelevant. If you remove the second or third condition, you have a man with uneasiness, but no ability to either imagine change, or believe that his actions can change the future. In this world, a man would have to yield to the inevitable; to submit to destiny.

To są warunki, według których żyje człowiek. Jeżeli usuniesz jeden z nich, zburzysz logiczną koncepcję celowości działania. Jeśli, na przykład, usuniesz przeżywany przez człowieka stan niewygody, zniszczysz jego zachętę do działania. Nie będziesz już mówił o prawdziwym człowieku, lecz o kimś idealnie szczęśliwym, nie mającym żadnego powodu, żeby zmienić swój stan. Pozostałe warunki staną się nieistotne. Jeśli usuniesz drugą, lub trzecią z przesłanek, otrzymasz człowieka, który odczuwa niewygody, ale nie posiada możliwości bądź to do wyobrażenia sobie zmian, albo wiary, że jego działania mogą zmienić przyszłość. W takim świecie człowiek musiałby się poddać nieuniknionemu przeznaczeniu.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §

Action therefore, is always a man’s attempt to achieve happiness. We will be using the word “happiness” to mean those subjective goals that a man tries to achieve when he acts. Praxeology doesn’t concern itself with what “should” make a man happy.

Dlatego działanie jest zawsze ludzką próbą osiągnięcia szczęścia. Będziemy używać słowa "szczęście", żeby określać podmiotowe cele, które człowiek próbuje osiągnąć swoim działaniem. Prakseologia nie interesuje się tym, co "powinno" uczynić człowieka szczęśliwym.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2