Praxeologie - Aflevering 4 - Vereisten van Actie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into Hebrew, into French, into Spanish. Translate into another language.

Participants

chamullero 673 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action

Praxeologie - Aflevering 4 - Vereisten van Actie

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In our last lesson, we elaborated on all those human actions that can be described as purposeful behavior, which are Praxeology’s area of focus. We separated human action sharply from reflexive behavior, wishful thinking, and psychological concepts. We showed that every human action, even the most menial ones, can be thought of as an exchange between the things we could have done, and that what we actually do.

In onze laatste les behandelden we alle menselijke acties die we kunnen beschrijven als doelgericht gedrag, het gebied waarop praxeologie zich focust. We maakten een duidelijk onderscheid tussen menselijk handelen en reflexbewegingen, 'wishful thinking', en psychologische concepten. We lieten zien dat elke menselijke actie, zelfs de meest onbeduidende acties, gezien kan worden als een afweging tussen de dingen die we zouden kunnen doen, en de dingen die we uiteindelijk kiezen te doen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In this lesson I’d like to define the prerequisites of human action, that is to say, the fundamental and logically necessary conditions required for a man to act purposefully.

In deze les wil ik graag de vereisten van menselijk handelen uiteenzetten, dat is, de fundamenteel en logisch noodzakelijke voorwaarden die vereist zijn zodat een persoon doelgericht kan handelen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

A man acts when he is eager to remove some uneasiness. His environment is in some unsatisfactory state, and he wishes to change it into a more satisfactory state. His mind imagines conditions that could suit him better, and his action aims at bringing about this desired state. If a man believes that his action can bring about a better state of affairs, he can act.

Een persoon handelt wanneer hij verlangt naar het verwijderen van een bepaalde ontevredenheid. Zijn omgeving is in een onbevredigende staat, en hij winst deze te veranderen in een meer bevredigende staat. Zijn geest stelt zich omstandigheden voor die hem beter liggen, and zijn actie richt zich op het teweegbrengen van deze gewenste staat. Als een persoon gelooft dat zijn actie een betere stand van zaken te weeg kan brengen, dan handelt hij.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Here we have defined the 3 prerequisites of action:

Hier hebben we 3 vereisten van actie uiteengezet:

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

1. A state of uneasiness.

1. Een staat van ontevredenheid

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

2. An imagined world without this uneasiness.

2. Een denkbeeldige wereld zonder deze ontevredenheid.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

3. The belief that action can achieve this change.

3. Het geloof dat actie deze verandering tot stand kan brengen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

These are the conditions under which man lives. If you remove one of the conditions, you logically break the concept of purposeful action. For example, if you remove a man’s uneasiness, you destroy his incentive for acting. You’re no longer talking about a real man, but a perfectly happy individual with no reason to change his state. The remaining conditions become irrelevant. If you remove the second or third condition, you have a man with uneasiness, but no ability to either imagine change, or believe that his actions can change the future. In this world, a man would have to yield to the inevitable; to submit to destiny.

Deze zijn de voorwaarden waaronder een persoon leeft. Als je één van deze voorwaarden verwijdert, dan breek je logischerwijs het concept van doelgericht handelen. Ter voorbeeld, als je een persoon's ontevredenheid verwijdert, dan vernietig je zijn incentive om te handelen. Je praat niet langer over een echt persoon, maar een volledig gelukkig individu die geen reden heeft om zijn huidige staat te veranderen. De overgebleven voorwaarden zijn niet langer relevant. Als je de tweede of derde voorwaarde verwijdert, dan heb je een persoon in een staat van ontevredenheid, maar zonder het vermogen om veranderingen zich voor te stellen, of het geloof dat actie de toekomst kan veranderen. In deze wereld zou de mens zich overlaten aan het onvermijdelijke; zich overgeven aan het lot.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Action therefore, is always a man’s attempt to achieve happiness. We will be using the word “happiness” to mean those subjective goals that a man tries to achieve when he acts. Praxeology doesn’t concern itself with what “should” make a man happy.

Daarom is actie altijd een poging van een persoon om geluk te behalen. Met het woord "geluk" bedoelen we de subjectieve doeleinden die een persoon probeert na te streven wanneer hij handelt. Praxeologie bemoeit zich niet met wat een persoon gelukkig "zou" maken.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2