פרקסאולוגיה - פרק 4 - דרישות הקדם לפעולה

Praxgirl, “Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into French, into Dutch, into Spanish. Translate into another language.

Participants

Talz 487 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Praxeology - Episode 4 - Prerequisites of Action

פרקסאולוגיה - פרק 4 - דרישות הקדם לפעולה

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

שלום לכם, כאן פרקסגירל.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In our last lesson, we elaborated on all those human actions that can be described as purposeful behavior, which are Praxeology’s area of focus. We separated human action sharply from reflexive behavior, wishful thinking, and psychological concepts. We showed that every human action, even the most menial ones, can be thought of as an exchange between the things we could have done, and that what we actually do.

בשיעורנו האחרון, הרחבנו על כל אותן פעילויות אנושיות שניתנות לתיאור כהתנהגות תכליתית, שהן מוקד העניין של הפרקסאולוגיה. הבדלנו פעילות אנושית באופן מובהק מהתנהגות רפלקסיבית, משאלות-לב ומושגים פסיכולוגיים. הראנו שכל פעילות אנושית, אפילו זו הבזויה ביותר, יכולה להחשב כהמרה בין הדברים שיכולנו לעשות לבין אלה שאנחנו ממשים עושים.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In this lesson I’d like to define the prerequisites of human action, that is to say, the fundamental and logically necessary conditions required for a man to act purposefully.

בשיעור זה אני מעוניינת להגדיר את הדרישות המוקדמות לפעילות אנושית, כלומר, את התנאים הבסיסיים וההכרחיים לוגית הנדרשים מאדם על מנת לפעול באופן תכליתי.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

A man acts when he is eager to remove some uneasiness. His environment is in some unsatisfactory state, and he wishes to change it into a more satisfactory state. His mind imagines conditions that could suit him better, and his action aims at bringing about this desired state. If a man believes that his action can bring about a better state of affairs, he can act.

אדם פועל כשהוא להוט להפטר מאי-נוחות כלשהי. סביבתו נמצאת במצב שאינו מספק, והוא מעוניין לשנות אותה למצב יותר מספק. מוחו מדמיין תנאים שיכולים להתאים לו יותר, ופעולתו מכוונת להביא למצב הרצוי. אם אדם מאמין שפעולתו יכולה להוביל למצב עניינים מספק יותר, הוא יכול לפעול.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Here we have defined the 3 prerequisites of action:

כאן הגדרנו את שלושת דרישות הקדם לפעולה:

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

1. A state of uneasiness.

1. מצב של אי-נוחות.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

2. An imagined world without this uneasiness.

2. עולם מדומיין ללא אותה אי-נוחות.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

3. The belief that action can achieve this change.

3. האומנה שפעולה יכולה להשיג את השינוי הזה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

These are the conditions under which man lives. If you remove one of the conditions, you logically break the concept of purposeful action. For example, if you remove a man’s uneasiness, you destroy his incentive for acting. You’re no longer talking about a real man, but a perfectly happy individual with no reason to change his state. The remaining conditions become irrelevant. If you remove the second or third condition, you have a man with uneasiness, but no ability to either imagine change, or believe that his actions can change the future. In this world, a man would have to yield to the inevitable; to submit to destiny.

אלה הם התנאים תחתם אנשים חיים. אם תורידו את אחד מהתנאים האלה, תפרקו לוגית את המושג של פעילות תכליתית. לדוגמא, אם תפטרו אדם מאי-נוחות, תעלימו את המניע שלו לפעול. אתם לא מדברים יותר על אדם אמיתי, אלא על אינדיבידואל מאושר באופן מושלם ללא סיבה לשנות את מצבו. שאר התנאים הנותרים הופכים לחסרי חשיבות. אם תורידו את התנאי השני או השלישי, תקבלו אדם החש אי-נוחות, אך ללא יכולת לדמיין או להאמין שפעולותיו יכולות לשנות את העתיד. בעולם כזה, אדם יסוג בפני הבלתי נמנע; יכנע לגורל.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Action therefore, is always a man’s attempt to achieve happiness. We will be using the word “happiness” to mean those subjective goals that a man tries to achieve when he acts. Praxeology doesn’t concern itself with what “should” make a man happy.

לכן פעולה היא תמיד ניסיון של אדם להשיג אושר. אנחנו נשתמש במילה "אושר" במשמעות של מטרות סובייקטיביות שאדם מנסה להשיג כשהוא פועל. פרקסאולוגיה אינה מתעסקת עם מה "ראוי" שיעשה אדם למאושר.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2