Prakseologia - Część 3 - Celowe działanie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action”, public translation into Polish from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Hebrew, into Dutch, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

homearmy 474 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action

Prakseologia - Część 3 - Celowe działanie

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Cześć, tu Praksa.

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

In our last lesson, I explained the method that Praxeology uses in the study of human action. I introduced the concept of Axioms, and the foundational truth from which the entire science of Praxeology is derived: that is: "Human action is purposeful behavior".

Podczas poprzedniej lekcji wyjaśniłam metodykę, którą posługuje się prakseologia do badania ludzkich zachowań. Przedstawiłam pojęcie aksjomatów i podstawową prawdę, na której opiera się cała nauka prakseologii, brzmiącą: "Ludzkie działania są celowe".

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

In this lesson, I’d like to explain what Praxeology defines as purposeful behavior and distinguish it from all those categories of human behavior that could be mistakenly included in a critique of Praxeology.

W tej lekcji chciałabym wyjaśnić, co prakseologia definiuje jako "celowe działanie" i odróżnia od wszystkich innych kategorii ludzkich zachowań, które błędnie mogłyby prowadzić do krytyki prakseologii.

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

The Action Axiom, “human action is purposeful behavior”, describes man’s conscious aiming at ends and goals. This is clearly different from man’s unconscious behavior, such as an involuntary reaction. If a doctor strikes just below my knee, and my leg spasms, this is unconscious behavior and outside of the realm of study of Praxeology.

Aksjomat "ludzkie działania są celowe" opisuje świadome dążenie człowieka do osiągania celów. Takie postępowanie jest zdecydowanie odmienne od nieświadomych reakcji, takich jak odruchy niekontrolowane. Jeżeli lekarz uderzy mnie pod kolanem i moja noga drgnie, to będzie niekontrolowana zachowanie, będące poza obszarem, którym zajmuje się prakseologia.

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

Reflexes, or situations out of a man’s control like an illness, or the elements of nature that are beyond our control like the weather are all facts that a man must take into account when acting. There are situations where a man can succeed through the power of his will in overcoming sickness, or he can compensate for genetic or acquired physical inefficiencies, or he can train himself to suppress reflexes. As far as this is possible, the field of purposeful action is extended.

Odruchy lub sytuacje takie jak choroby, czy zjawiska naturalne, jak pogoda, są poza naszą kontrolą, ale to fakty, które człowiek musi wziąć pod uwagę podczas działania. Istnieją sytuacje, gdzie człowiek może odnieść sukces siłą swojej woli, zwalczając słabości lub równoważąc genetyczne lub fizyczne ułomności, czy przezwyciężając odruchy za pomocą treningu. Obszar celowego działania jest rozszerzany tak dalece, jak tylko jest to możliwe.

History of edits (Latest: homearmy 7 years ago) §

Praxeology studies action, not the psychological events which result in action. This distinguishes Praxeology from Psychology sharply. Psychology studies the conscious and subconscious factors that impel a man to act. Praxeology studies the action itself, and is thus not concerned with the underlying motives that Psychology studies. Therefore, the terms “unconscious” that Praxeology uses and “subconscious” that Psychology uses are completely separate because they belong to two different systems of thought and research.

Prakseologia zajmuje się badaniem działań, a nie psychologicznych impulsów, które do nich prowadzą. To właśnie odróżnia prakseologię od psychologii. Psychologia bada świadome i nieświadome czynniki, które pobudzają człowieka do akcji. Prakseologia bada akcje same w sobie, nie biorąc pod uwagę motywów, którymi jest zainteresowana psychologia. Stąd używany w prakseologii termin "nieświadomy", a używany w psychologii termin "podświadomy", znaczą całkiem coś innego, ponieważ należą do całkiem odmiennych dziedzin nauki i systemów badań.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 12 months ago) §

When Praxeology uses the term “human action”, it doesn’t just speak of giving preference, but actually showing preference. There are situations in which man can show preference for things that are unavoidable like the weather. For example, John may prefer sunshine to a rainy day, because the weather is out of his control. Acting man chooses, determines, and tries to reach an end. If there are two things which a man cannot have at the same time, then he must select one give up the other. Therefore, action always involves both taking and renunciation.

W prakseologii termin "ludzkie działanie" nie mówi wyłącznie o nadawaniu preferencji, lecz faktycznie je określa. W niektórych sytuacjach ludzie preferują okoliczności, na które nie mają wpływu, jak warunki pogodowe. Na przykład Jan może przedkładać słoneczne dni od deszczowych, pomimo, że nie może kontrolować pogody. Ludzie podejmujący działanie dokonują wyborów, podejmują decyzje i próbują doprowadzić je do końca. Jeżeli z dwóch rzeczy trzeba wybrać tylko jedną, wtedy człowiek musi dokonać wyboru jednej z nich, a odrzucić drugą. Dlatego działanie zawsze pociąga za sobą akceptację i rezygnację.

History of edits (Latest: homearmy 6 years, 12 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2