Praxeologie - Aflevering 3 - Doelgerichte Actie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into Hebrew, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

chamullero 508 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action

Praxeologie - Aflevering 3 - Doelgerichte Actie

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

In our last lesson, I explained the method that Praxeology uses in the study of human action. I introduced the concept of Axioms, and the foundational truth from which the entire science of Praxeology is derived: that is: "Human action is purposeful behavior".

In de laatste les legde ik de methode uit die praxeologie gebruikt in de studie van het menselijk handelen. Ik introduceerde het concept van axioma's, en de fundamentele waarheid waar de gehele wetenschap van praxeologie op gebaseerd is: dat is: "Menselijk handelen is doelgericht gedrag".

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

In this lesson, I’d like to explain what Praxeology defines as purposeful behavior and distinguish it from all those categories of human behavior that could be mistakenly included in a critique of Praxeology.

In deze les wil ik graag uitleggen wat praxeologie bedoelt met doelgericht gedrag en wat het onderscheidt van alle andere categorieën van menselijk gedrag waarmee praxeologie ten onrechte bekritiseert zou kunnen worden.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

The Action Axiom, “human action is purposeful behavior”, describes man’s conscious aiming at ends and goals. This is clearly different from man’s unconscious behavior, such as an involuntary reaction. If a doctor strikes just below my knee, and my leg spasms, this is unconscious behavior and outside of the realm of study of Praxeology.

Het "actie" axioma, "menselijk handelen is doelgericht gedrag", beschrijft het bewust nastreven van doeleinden van de mens. Dit verschilt duidelijk met onbewust gedrag van de mens, zoals een onvrijwillige reactie. Als een dokter mij vlak beneden de knie aantikt, en mijn been geeft een stuiptrekking, dan is dit onbewust gedrag en valt dit buiten de studie van praxeologie.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

Reflexes, or situations out of a man’s control like an illness, or the elements of nature that are beyond our control like the weather are all facts that a man must take into account when acting. There are situations where a man can succeed through the power of his will in overcoming sickness, or he can compensate for genetic or acquired physical inefficiencies, or he can train himself to suppress reflexes. As far as this is possible, the field of purposeful action is extended.

Reflexen, of situaties buiten de directe controle van de mens zoals ziekte, of de elementen van natuur buiten onze controle zoals het weer, zijn allemaal feiten waarmee een persoon rekening moet houden wanneer hij handelt. Er zijn situaties waarin iemand kan slagen door zijn wilskracht in het overkomen van een ziekte, compenseren voor genetische of opgelopen fysieke handicappen, of zichzelf kan trainen om bepaalde reflexen te onderdrukken. Zover dit mogelijk is, is het gebied van doelgerichte actie uitgebreid.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

Praxeology studies action, not the psychological events which result in action. This distinguishes Praxeology from Psychology sharply. Psychology studies the conscious and subconscious factors that impel a man to act. Praxeology studies the action itself, and is thus not concerned with the underlying motives that Psychology studies. Therefore, the terms “unconscious” that Praxeology uses and “subconscious” that Psychology uses are completely separate because they belong to two different systems of thought and research.

Praxeologie bestudeert actie, niet de psychologische gebeurtenissen die tot actie leiden. Dit onderscheidt praxeologie nauwkeurig van psychologie. Psychologie studeert de bewuste en onderbewuste factoren die ervoor zorgen dat een persoon handelt. Praxeologie bestudeert de actie zelf, en is dus niet bezorgd om de onderliggende motieven die psychologie bestudeert. Daarom staan de termen "onbewust" in praxeologie en "onderbewust" in psychologie volledig los van elkaar omdat ze behoren tot twee verschillende systemen van gedachten en onderzoek.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §

When Praxeology uses the term “human action”, it doesn’t just speak of giving preference, but actually showing preference. There are situations in which man can show preference for things that are unavoidable like the weather. For example, John may prefer sunshine to a rainy day, because the weather is out of his control. Acting man chooses, determines, and tries to reach an end. If there are two things which a man cannot have at the same time, then he must select one give up the other. Therefore, action always involves both taking and renunciation.

Wanneer praxeologie de term "menselijk handelen" gebruikt, dan praat het niet slechts over de voorkeur geven aan, maar eigenlijk over zichtbaar gegeven voorkeur. Er zijn situaties waarin een persoon voorkeur kan tonen voor zaken die onvermijdelijk zijn zoals het weer. Ter voorbeeld, John kan de voorkeur voor een zonnige in plaats van een regenachtige dag, omdat het weer buiten zijn controle is. Een handelend persoon kiest, bepaalt, en probeert een doel te bereiken. Als er twee dingen zijn die een persoon niet op hetzelfde moment kan hebben, dan moet hij het ene opgeven voor het andere. Daarom gaat actie altijd gepaard met nemen en opgeven.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 11 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2