פרקסאולוגיה - פרק 3 - פעילות תכליתית

Praxgirl, “Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into Dutch, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

Talz 391 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action

פרקסאולוגיה - פרק 3 - פעילות תכליתית

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

שלום לכם, כאן פרקסגירל.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In our last lesson, I explained the method that Praxeology uses in the study of human action. I introduced the concept of Axioms, and the foundational truth from which the entire science of Praxeology is derived: that is: "Human action is purposeful behavior".

בשיעור האחרון הסברתי את השיטה בה הפרקסאולוגיה משתמש בחקר הפעילות האנושית. הצגתי את מושג האקסיומות ואת האמת הבסיסית ממנה כל מדע הפרקסאולוגיה נובע: כלומר: "פעילות אנושית היא התנהגות תכליתית."

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In this lesson, I’d like to explain what Praxeology defines as purposeful behavior and distinguish it from all those categories of human behavior that could be mistakenly included in a critique of Praxeology.

בשיעור הזה אני רוצה להסביר מה הפרקסאולוגיה מגדירה כהתנהגות תכליתית ולהבדיל אותה מכל שאר הקטגוריות של התנהגות אנושית שעלולות בטעות להכלל בביקורת על הפרקסאולוגיה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

The Action Axiom, “human action is purposeful behavior”, describes man’s conscious aiming at ends and goals. This is clearly different from man’s unconscious behavior, such as an involuntary reaction. If a doctor strikes just below my knee, and my leg spasms, this is unconscious behavior and outside of the realm of study of Praxeology.

אקסיומת הפעולה, "פעילות אנושית היא התנהגות תכליתית", מתארת שאיפה מודעת של אנשים להשגת מטרות ותכליות. זו שונה בברור מהתנהגות בלתי מודעת של בני אדם, כמו תגובה בלתי רצונית. אם רופא יכה קצת מתחת לברכי, ורגלי תקפוץ, זוהי התנהגות בלתי מודעת ומחוץ לתחום המחקר של הפרקסאולוגיה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Reflexes, or situations out of a man’s control like an illness, or the elements of nature that are beyond our control like the weather are all facts that a man must take into account when acting. There are situations where a man can succeed through the power of his will in overcoming sickness, or he can compensate for genetic or acquired physical inefficiencies, or he can train himself to suppress reflexes. As far as this is possible, the field of purposeful action is extended.

רפלקסים, או מצבים מחוץ לשליטתו של אדם כמו מחלה, או איתני הטבע שמחוץ לשליטתנו כמו מזג האוויר, הינם עובדות שאדם צריך לקחת בחשבון כשהוא פועל. ישנם מצבים שאדם יכול להצליח באמצעות כוח רצונו להתגבר על מחלה, או לפצות על פגמים גנטיים או פגיעות פיזיות, או שהוא יכול לאמן את עצמו להדחיק רפלקסים. ככל שזה אפשרי, תחום הפעילות התכליתית מורחב.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Praxeology studies action, not the psychological events which result in action. This distinguishes Praxeology from Psychology sharply. Psychology studies the conscious and subconscious factors that impel a man to act. Praxeology studies the action itself, and is thus not concerned with the underlying motives that Psychology studies. Therefore, the terms “unconscious” that Praxeology uses and “subconscious” that Psychology uses are completely separate because they belong to two different systems of thought and research.

פרקסאולוגיה חוקרת פעילות, לא אירועים פסיכולוגיים שבאים לידי ביטוי בפעולה. זו ההבחנה החדה בין פרקסאולוגיה לבין פסיכולוגיה. פסיכולוגיה חוקרת את הגורמים במודע והתת-מודע המניעים אדם לפעול. פרקסאולוגיה חוקרת את הפעילות עצמה, ולכן אינה מתעסקת עם המניעים אותם הפסיכולוגיה חוקרת. לכן, המונחים "בלתי מודע" בשימוש הפרקסאולוגיה ו"תת-מודע" בשימוש הפסיכולוגיה נפרדים לחלוטין כיוון שהם שייכים לשתי מערכות חשיבה ומחקר שונות.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

When Praxeology uses the term “human action”, it doesn’t just speak of giving preference, but actually showing preference. There are situations in which man can show preference for things that are unavoidable like the weather. For example, John may prefer sunshine to a rainy day, because the weather is out of his control. Acting man chooses, determines, and tries to reach an end. If there are two things which a man cannot have at the same time, then he must select one give up the other. Therefore, action always involves both taking and renunciation.

כשהפרקסאולוגיה משתמשת במונח "פעילות אנושית", היא אינה מדברת רק על העדפה, אלא גם על הבעת העדפה. ישנם מצבים בהם אדם יכול להביע העדפה לדברים בלתי נמנעים כמו מזג האוויר. למשל, ג'ון יכול להעדיף שמש זורחת על פני יום גשום, כיוון שמזג האוויר מחוץ לשליטתו. אדם פועל בוחר, שוקל ומנסה להשיג מטרה. אם ישנם שני דברים אותם אדם אינו מסוגל להשיג בו זמנים, אז הוא מוכרח לבחור באחד ולוותר על האחר. לכן, פעילות תמיד מערבת גם לקיחה וגם ויתור.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2