Praxeologie - Aflevering 2 - Methodologie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 2 - Methodology”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into Portugese, into Spanish, into Hebrew, into French. Translate into another language.

Participants

chamullero 770 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3

Praxeology - Episode 2 - Methodology

Praxeologie - Aflevering 2 - Methodologie

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

Hey mensen, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

In our introduction, I defined Praxeology as “the logic of human action” and, as a science. In this lesson I’d like to define the approach Praxeology takes in studying human action and deriving universal laws.

In de introductie definieerde ik praxeologie als "de logica van het menselijk handelen" en als een wetenschap. In deze les wil ik graag de benadering die praxeologie gebruikt in het studeren van het menselijk handelen en het afleiden van universele wetten uitleggen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Unlike the sciences of Chemistry or Physics, when approaching human beings, Praxeology has to employ a method of acquiring knowledge that does not rely on observation but on discursive reasoning. Or we may say: logical deduction.

Verschillend van wetenschappen als scheikunde en natuurkunde, moet praxeologie in het bestuderen van mensen een methode hanteren om kennis op te doen die niet vertrouwt op observatie maar op discursief redeneren. Of we kunnen zeggen: logische deductie.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

The laws of human action that Praxeology is able to arrive at are necessarily true and universal, because they're logically implied by simple, undeniable facts. What would make a fact undeniable? A fact is undeniable when any attempt to deny it must prove it to be true. Once we state one of these undeniable facts, we’re able to discover further implied truths that hold at all times and to all individuals regardless of sex, race, creed or color. As long as the implied arguments are valid and their premises based on the initial undeniable truth, the soundness in every step of the logical chain is incontestable.

De wetten van het menselijk handelen die praxeologie ons kan opleveren zijn noodzakelijk waar en universeel, omdat ze logisch aangeduid zijn door simpele, onmiskenbare feiten. Wat maakt een feit onmiskenbaar? Een feit is onmiskenbaar wanneer elke poging om een feit te weerleggen bewijst dat het feit waar is. Wanneer we één van deze onmiskenbare feiten uitspreken, kunnen we verdere waarheden ontdekken die ten alle tijden gelden en voor elk individu ongeacht geslacht, ras, geloof, of kleur. Zolang de argumenten geldig zijn en de veronderstellingen gebaseerd zijn op het originele onmiskenbare feit, is de deugdelijkheid van elke stap in de logische keten onweerlegbaar.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

The starting point of Praxeology is an undeniable truth itself, and a very easy one to remember:

Het startpunt van praxeologie is een onbetwistbare waarheid zelf, en simpel om te onthouden:

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Human action is purposeful behavior.

Menselijk handelen is doelgericht gedrag.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

It’s from this undeniable fact that all of Praxeology as a science is deduced. This fact or “axiom” is undeniable because as we stated before, if you try to deny that humans action is purposeful, you would be acting purposefully yourself! It should be easy to see why logical deduction is the only necessary and fitting method to come to this conclusion.

Vanuit dit onmiskenbare feit is alles van praxeologie als wetenschap afgeleid. Dit feit of "axioma" is onweerlegbaar omdat, zoals we eerder stelde, als je probeert te ontkennen dat menselijk handelen doelgericht is, je zelf doelgericht handelt! Het zou makkelijk moeten zijn om te zien waarom logische deductie de enige noodzakelijke en geschikte methode is om tot deze conclusie te komen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §

Before I go on, you might be asking yourself: is it appropriate to study human action through observation or what scientists like to call induction? To answer this we need only to consider the the separation between the objects that sciences like Chemistry or Physics study and the unique characteristic of human beings that we stated before in our axiom. These sciences can plot out the courses of stones, atoms or planets through cause and effect, but humans differ categorally in one key way: human beings act! They have goals and purposes, and they try to achieve those goals.

Voordat ik verder ga, kan je je zelf afvragen: is het gepast om menselijk gedrag te bestuderen door observatie of, hoe wetenschappers het noemen, inductie? Om dit te beantwoorden hoeven we alleen te kijken naar het onderscheid tussen objecten die wetenschappen als scheikunde en natuurkunde bestuderen en de unieke karakteristieken van de mens zoals we eerder in ons axioma stelde. Deze wetenschappen kunnen de loop van stenen, atomen, of planeten in kaart brengen door oorzaak en gevolg, maar mensen verschillen categoraal op één belangrijke manier: mensen handelen! Mensen hebben doelen en bedoelingen, en ze proberen deze te bereiken.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3