פרקסאולוגיה - פרק 2 - מתודולוגיה

Praxgirl, “Praxeology - Episode 2 - Methodology”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Polish, into Dutch, into Portugese, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

Talz 617 points
jonatank 8 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3

Praxeology - Episode 2 - Methodology

פרקסאולוגיה - פרק 2 - מתודולוגיה

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Hi guys, Praxgirl here.

שלום לכם, כאן פרקסגירל.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

In our introduction, I defined Praxeology as “the logic of human action” and, as a science. In this lesson I’d like to define the approach Praxeology takes in studying human action and deriving universal laws.

בפרק המבוא הגדרתי פרקסאולוגיה כ"היגיון בפעילות אנושית" וגם כמדע. בשיעור זה אני מתכוונת להגדיר את הגישה בה משתמשת הפרקסאולוגיה בחקירת הפעילות האנושית והסקת חוקים אוניברסליים.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

— למה לא כמדע שחוקר את הגיון הפעולה האנושית? jonatank

— מה הכוונה? Talz

— בגלל שזה כתוביות, אני תמיד מחפש את הפיתרון הקומפקטי jonatank

Unlike the sciences of Chemistry or Physics, when approaching human beings, Praxeology has to employ a method of acquiring knowledge that does not rely on observation but on discursive reasoning. Or we may say: logical deduction.

שלא כמו מדעי הכימיה או הפיזיקה, לבחינת בני אדם הפרקסאולוגיה חייבת להשתמש בשיטה להשגת ידע שאינה נסמכת על תצפיות אלא על היגיון חד. נוכל להגיד גם: הסקה לוגית.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

The laws of human action that Praxeology is able to arrive at are necessarily true and universal, because they're logically implied by simple, undeniable facts. What would make a fact undeniable? A fact is undeniable when any attempt to deny it must prove it to be true. Once we state one of these undeniable facts, we’re able to discover further implied truths that hold at all times and to all individuals regardless of sex, race, creed or color. As long as the implied arguments are valid and their premises based on the initial undeniable truth, the soundness in every step of the logical chain is incontestable.

חוקי הפעולה האנושית שאליהם הפרקסאולוגיה מצליחה להגיע הם בהכרח נכונים ואונברסליים, כיוון שהם מתשמעים לוגית מעובדות פשוטות בלתי ניתנות להכחשה. מה הופך עובדה לבלתי ניתנת להכחשה? עובדה היא בלתי ניתנת להכחשה כאשר כל ניסיון להכחיש אותה בהכרח יוכיח את נכונותה. ברגע שהצהרנו עובדה בלתי ניתנת להכחשה, אנחנו יכולים לגלות אמיתות נוספות הנכונות לכל זמן ולכל אדם ללא הבחנה בין מין, גזע, אמונה או צבע. כל עוד הטיעונים המשתמעים תקפים והנחותיהם מתבססות על האמת הבלתי ניתנת להכחשה ההתחלתית, אמינותו של כל צעד לוגי בשרשרת אינה מוטלת בספק.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

The starting point of Praxeology is an undeniable truth itself, and a very easy one to remember:

נקודת ההתחלה של הפרקסאולוגיה היא אמת שאינה ניתנת להכחשה, וכזאת שמאוד קל לזכור:

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Human action is purposeful behavior.

פעילות אנושית היא התנהגות תכליתית.

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 9 months ago) §

It’s from this undeniable fact that all of Praxeology as a science is deduced. This fact or “axiom” is undeniable because as we stated before, if you try to deny that humans action is purposeful, you would be acting purposefully yourself! It should be easy to see why logical deduction is the only necessary and fitting method to come to this conclusion.

מתוך עובדה בלתי ניתנת להכחשה זו כל מדע הפרקסאולוגיה מוסק. עובדה או "אקסיומה" זו הינה בלתי ניתנת להכחשה כיוון שכפי שציינו קודם, אם תנסו להכחיש שפעולה אנושית הינה תכליתית, תפעלו בעצמכם באופן תכליתי! זה צריך להיות קל לראות למה הסקה לוגית היא השיטה היחידה המתאימה וההכרחית כדי להגיע למסקנה זו.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Before I go on, you might be asking yourself: is it appropriate to study human action through observation or what scientists like to call induction? To answer this we need only to consider the the separation between the objects that sciences like Chemistry or Physics study and the unique characteristic of human beings that we stated before in our axiom. These sciences can plot out the courses of stones, atoms or planets through cause and effect, but humans differ categorally in one key way: human beings act! They have goals and purposes, and they try to achieve those goals.

לפני שאמשיך, אתם אולי שואלים את עצמכם: האם זה נכון הוא לחקור פעילות אנושית באמצעות תצפיות או אינדוקציה, כפי שהמדענים קוראים לזה? בכדי לענות לזה אנו צריכים רק לחשוב על מה שמפריד בין מושאם של מדעים כמו כימיה או פיזיקה לבין האופי הייחודי של בני אדם שציינו קודם לכן באקסיומה שלנו. מדעים אלה יכולים לצפות את מסלולם של אבנים, אטומים או כוכבי לכת על באמצעות סיבה ותוצאה, אך בני אדם שונים באופן קטיגוריאלי בדרך מהותית אחת: בני אדם פועלים! יש להם מטרות ותכליות והם מנסים להשיג את אותן מטרות.

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3