Praxeologie - Aflevering 1 - Introductie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 1 - Introduction”, public translation into Dutch from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Swedish, into Russian, into Italian, into Polish, into Arabic, into Portugese, into Hebrew, into French, into Spanish. Translate into another language.

Participants

chamullero 666 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Praxeology - Episode 1 - Introduction

Praxeologie - Aflevering 1 - Introductie

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Hi, Praxgirl here.

Hallo, Praxgirl hier.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

I study the logic of human action, a science called Praxeology.

Ik studeer de logica van het menselijk handelen, een wetenschap die praxeologie heet.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Praxeology is a framework for understanding the purposeful behavior of human beings. It gives us the universal laws of action.

Praxeologie is een kader om het doelgericht gedrag van mensen te begrijpen. Het geeft ons universele wetten van actie.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Historically, Praxeology grew out of Economics, when it was realized that economic logic didn’t just explain prices and other market phenomena, but also the nature of all human decision making.

Praxeologie komt voort uit de studie van Economie, toen men realiseerde dat economische logica niet alleen prijzen en anderen markt fenomenen verklaart, maar ook de aard van alle menselijke besluitvorming.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Now you’re asking yourself, why should I want to study Praxeology?

Nu vraag je jezelf af, waarom zou ik Praxeologie willen studeren?

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

The same could be asked of all other sciences such as Chemistry or Physics. But the answer is pretty clear: because of their usefulness in explaining the world we live in!

Hetzelfde kan je je afvragen over alle andere wetenschappen zoals scheikunde of natuurkunde. Maar het antwoord is duidelijk: vanwege het nut in het begrijpen van de wereld om ons heen!

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Physics can tell me why touching a live wire is dangerous. But if I need to handle that wire, it also tells me that I can safely do so, using an insulating material such as rubber.

Natuurkunde kan mij vertellen waarom het aanraken van een stroomdraad gevaarlijk is. Maar als ik deze draad moet behandelen, vertelt het me ook hoe ik dat veilig kan doen, door een isolerend materiaal te gebruiken zoals rubber.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Likewise, Praxeology gives us the tools to think about human action beyond just what is seen.

Op dezelfde wijze geeft praxeologie ons het gereedschap om te denken over menselijk handelen verder dan enkel wat zichtbaar is.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Quick example: do you know anyone who enjoys Do-it-yourself projects? Imagine if

Kort voorbeeld: ken je iemand die plezier heeft in doe-het-zelf projecten? Stel je voor dat

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Ted came to me and said “I want to save money, so I just shingled my own roof for $1000 in materials. It would have cost me $5000 if I had paid the professionals!”

Ted naar me komt en zegt "Ik wil geld besparen, dus ik heb mijn eigen dak bedekt voor $1000 aan materialen. Het zou me $5000 gekost hebben als ik iemand had moeten inhuren!"

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

But what if Ted, having spent his time and effort at his job, could have earned $8000 instead of fixing his house? That means he would have had the new roof, and $3000 left in his pocket!

Maar wat als Ted zijn tijd en inzet op zijn werk had gespendeerd en $8000 had kunnen verdienen in plaats van zijn eigen huis te fixen? Dat zou betekenen dat hij het nieuwe dak zou hebben, en $3000 in zijn portemonnee!

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Now it may be that Ted liked working on his roof so much more than his usual job, that it was worth giving up the $3000. But if his goal was to save money, we can see that he was in error.

Nu kan het zijn dat Ted er veel meer plezier in heeft om aan zijn dak te werken dan op zijn gebruikelijke werk, dat het het waard was om de $3000 op te geven. Maar als zijn doel was om geld te besparen, dan zien we dat hij een fout heeft begaan.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

Knowing Praxeology can also help you understand the limitations of human planning.

Het kennen van praxeologie kan je ook de beperkingen van menselijk plannen helpen begrijpen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

This is a standard #2 pencil. Contrasted with the tools of the past—for example a spear, which has roughly the same shape - they are vastly different in one key aspect: while spears have historically been created by one person, a pencil is the product of the harmonious actions of a vast number of people.

Dit is een normaal potlood. Vergeleken met de gereedschappen van vroeger - bijvoorbeeld een speer, welke ongeveer dezelfde vorm had - verschillen ze volledig in één belangrijk aspect: terwijl speren vroeger gemaakt werden door één persoon, is een potlood een product van de harmonieuze acties van heel veel mensen.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §

No one person knows how to make a pencil. Neither the owner of the pencil company, nor the worker in the pencil factory, entirely know how to make this everyday tool! Not the miner of the graphite nor the lumberjack who supplies the wood used, need to consider what the long term destinations are of their individual products are.

Niemand weet hoe je een potlood maakt. Niet de eigenaar van het potloodbedrijf, noch de werker in de potloodfabriek, weten precies hoe men dit dagelijks gebruikte voorwerp moet maken. Niet de mijner van het grafiet noch de houthakker die het hout levert, hoeven na te denken over welke eindbestemmingen hun individuele producten hebben.

History of edits (Latest: chamullero 6 years, 10 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2