פרקסאולוגיה - פרק 1 - מבוא

Praxgirl, “Praxeology - Episode 1 - Introduction”, public translation into Hebrew from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Swedish, into Russian, into Italian, into Polish, into Dutch, into Arabic, into Portugese, into French, into Spanish. Translate into another language.

Participants

jonatank 295 points
Talz 267 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Praxeology - Episode 1 - Introduction

פרקסאולוגיה - פרק 1 - מבוא

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 9 months ago) §

Hi, Praxgirl here.

היי, כאן פרקסגירל.

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 9 months ago) §

I study the logic of human action, a science called Praxeology.

אני חוקרת את היגיון הפעילות האנושית, מדע הקרוי פרקסאולוגיה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

Praxeology is a framework for understanding the purposeful behavior of human beings. It gives us the universal laws of action.

פרקסאולוגיה הינה מסגרת להבנת ההתנהגות התכליתית של בני-אדם. היא מספקת לנו את החוקים האוניברסליים של פעילות.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Historically, Praxeology grew out of Economics, when it was realized that economic logic didn’t just explain prices and other market phenomena, but also the nature of all human decision making.

מבחינה היסטורית, פרקסאולוגיה צמחה מתוך כלכלה, כשהתגלה כי ההגיון הכלכלי מסביר לא רק את מחירים ושאר תופעות השוק, אלא גם את טבעם של כלל ההחלטות האנושיות.

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 9 months ago) §

Now you’re asking yourself, why should I want to study Praxeology?

כעת, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה שנרצה ללמוד פרקסאולוגיה?

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

The same could be asked of all other sciences such as Chemistry or Physics. But the answer is pretty clear: because of their usefulness in explaining the world we live in!

אותה שאלה אפשר לשאול על כל שאר המדעים, כגון כימיה או פיזיקה. אבל התשובה די ברורה: כיוון שהם עוזרים להסביר את העולם בו אנו חיים!

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

Physics can tell me why touching a live wire is dangerous. But if I need to handle that wire, it also tells me that I can safely do so, using an insulating material such as rubber.

פיזיקה יכולה להסביר לי מדוע לגעת בחוט חשמל זה מסוכן. אבל אם אצטרך לטפל בחוט כזה, היא גם תסביר לי שאוכל לעשות זאת בבטחה, אם אשתמש בחומרים מבודדים כמו גומי.

History of edits (Latest: jonatank 6 years, 9 months ago) §

Likewise, Praxeology gives us the tools to think about human action beyond just what is seen.

כמו כן, פרקסאולוגיה נותנת לנו כלים לחשוב על פעילות אנושית מעבר למה שרק נראה לעין.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Quick example: do you know anyone who enjoys Do-it-yourself projects? Imagine if

דוגמא קטנה: האם אתם מכירים מישהו שנהנה מפרוייקטים של עשה-זאת-בעצמך? דמיינו שטד היה מגיע אלי

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

Ted came to me and said “I want to save money, so I just shingled my own roof for $1000 in materials. It would have cost me $5000 if I had paid the professionals!”

ואומר: "אני רוצה לחסוך כסף, אז הנחתי את הרעפים על הגג שלי בכוחות עצמי, והחומרים עלו לי 1000$. אם הייתי שוכר מומחים, זה היה עולה לי 5000$!"

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

But what if Ted, having spent his time and effort at his job, could have earned $8000 instead of fixing his house? That means he would have had the new roof, and $3000 left in his pocket!

אבל מה אם טד, לו היה מוציא את הזמן והמאמץ בעבודתו, ולא בשיפוץ הבית, היה מרוויח 8000$? זה אומר שהיה יכול להיות לו גג חדש ו3000$ בכיס!

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

Now it may be that Ted liked working on his roof so much more than his usual job, that it was worth giving up the $3000. But if his goal was to save money, we can see that he was in error.

כעת, יכול להיות שטד אהב לעבוד על הגג יותר משהוא אהב את עבודתו, כך שהיה שווה לו לוותר על 3000$. אבל אם מטרתו היתה לחסוך כסף, אנו יכולים לראות כי הוא טעה.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 6 months ago) §

Knowing Praxeology can also help you understand the limitations of human planning.

ידיעת פרקסאולוגיה יכולה לעזור לכם להבין את מגבלות התכנון האנושי.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §

This is a standard #2 pencil. Contrasted with the tools of the past—for example a spear, which has roughly the same shape - they are vastly different in one key aspect: while spears have historically been created by one person, a pencil is the product of the harmonious actions of a vast number of people.

זהו עפרון HB רגיל. בהשוואה לכלים מן העבר - חנית למשל, שיש לה בערך אותה צורה - הם שונים בהיבט מהותי אחד: בעוד שהחניתות יוצרו באופן היסטורי בידי בן-אדם אחד, עפרון הוא תוצרת פעילות הרמונית של מספר עצום של בני אדם.

History of edits (Latest: Talz 6 years, 7 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2