Manifest+Polish Card

Фаланстэр, “Маніфест+карта паляка”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

Aliaksandra 378 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Маніфест+карта паляка

Manifest+Polish Card

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Прывітанне!

Hi!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Гэта 8 выпуск Кухні Фаланстэра. З вамі Вялікі Біт і Энтрапія.

This is Falanster's Backstage. Episode 5.
Here is Big Beat and Entrapia.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Сёння мы вербальна-інтэлектуальным спосабам
будзем гаварыць Маніфест Фаланстэра

Today we will tell you Faalanster's Manifesto
in a verbal and intellectual way

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ёу!

Yo!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Фаланстэр - гэта не фрылансер,
Гэта іншае слова, новая выснова,
Не ўстанова, а Ars Nova.

Falanster is not a freelancer,
That's another word, new conclusion,
Ars Nova, but not institution.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Наша прапазіцыя - новая дэфініцыя,
Гіка сацыяльнага традыцыя,
Актыўная пазіцыя.

Our proposition - new definition,
Socail geek's tradition,
Active position.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Мы не зануды, ладзім розныя клубы,
Вычышчаем ад бруду нашу базу,
Запрашаем усякую навалач і заразу,
Будуем адразу тут
Будучыню,
Краім гісторыю,
Маркіруем тэрыторыю,
Ствараем лічбавую ўтопію.

We are not downers, we arrange diferent clubs,
Clean our base,
Invite any rabbles and vermins,
Build here
The future,
Make up the hisory,
Mark the territory,
Create the digital utopia.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ты - Фаланстэр, я - Фур'е,
Ты - падвальчык, я - е-е!

You're Falanster, I'm Fourier,
You're little basement, I'm yeah-yeah!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Трэба выйсці па-за межы
нашых сценаў,
Каб лепей адчуваць подых
сацыяльных пераменаў
Мы прапаноўваем новае бачанне,
Якое не ўбачыш па тэлебачанню,

We must go beyond
our walls,
To feel the breath
of social changes better
We offer a new vision,
Which you will not see on TV,

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Надакучыла гэта сама-актуалізацыя,
Час заняцца сама-арганізацыяй,
Зрабіць лічбавую правакацыю,
Старых думак люстрацыю,
Дэцэнтралізацыю.

Tired of self-actualization,
Time to do the self-organization,
Make digital provocation,
Old thoughts lustration,
Decentralization.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ты - Фаланстэр, я - Фур'е,
Ты - падвальчык, я - е-е!

You're Falanster, I'm Fourier,
You're little basement, I'm yeah-yeah!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Фаланстэр - гэта рызома,
Паглядзі па-за зону камфорта
Шырэ-эй.

Falanster is a rhizome,
Look outside the comfort zone
Wider.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Гэта карта ў тваёй свядомасці
На мяжы невядомасці.
Гэта не месца, дзе ўсім цесна,
Гэта двор, па якім ходзяць
шукальнікі гісторый,
Стваральнікі мрый,
Рый-рый

This map is in your mind
On the border of the unknown.
This is not a place where everyone has not enough space,
Here is a yard, where
stories' seekers are wandering,
The creators of the dreams,
Reams-reams

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ты - Фаланстэр, я - Фур'е,
Ты - падвальчык, я - ее!

You're Falanster, I'm Fourier,
You're little basement, I'm yeah-yeah!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Я хлопец з Серабранкі.
Шэсць раніцы.
Устаю на працу ем аўсянку.
Пашу без перапынку, а потым на прыпынку
Стаю і мару:

I'm a guy from Serabranka.
6 a.m.
Get up for work, eat oatmeal.
Slave at work with no break, and then at the bus stop
I stand dreaming:

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Хацеў бы мець паршэ,
а дзенег нет ваабсчэ

I want Porsche,
but my purse is light.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Не трэба мучыцца,
Можна ў Польшы вучыцца,
Адкрый новы абшар,
Здзейсні кола сваіх мар.

No need to be in misery,
You can study in Poland,
Open a new space,
To fulfill your dreams.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ка-а-арта паляка!
Пшэпрошэ пані.

Pooolish card!
Prze proszę pani.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Прыйшоў у візавы цэнтар,
Чакаю акцэпта,
Сказалі прынесці спраўку з работы,
Але я вось такая галота,
Усё на ібэй, на лотах.

I came to the visa center,
Wait for acceptance,
Said to bring proof of employment,
But I'm such a beggar,
All on eBay and lots.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

А як табе такая камбінацыя?
Ці быў твой дзед пад польскай акупацыяй?
Ты ж не з вастоку!
Можа твая бабуля з-пад Беластоку?

And how do you find such a combination?
Was your grandfather under Polish occupation?
You're not from the east!
Maybe your grandmother lived near Bialystok?

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ка-а-арта паляка!
Пшэпрошэ пані.

Pooolish card!
Prze proszę pani.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Ракам-ракам! Набудзь карту паляка!

In a doggy-doggy style!
Buy Polish Card!

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §

Шукаў палякаў сярод сваякаў,
У трэцім калене,
Але нікога, зеро на сцэне.
Прыдумаў
Набуду карту за нешцякі,
Магчымасці тур фірмаў сёння, во якііія.

I was searching for Polish relatives,
In the third generation,
But no one, zero on the stage.
Idea!
I'll buy a card for some cool stuff,
The possibilities of travel agencies today are endless .

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 10 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2