Улетка GnuPG

l_wells, “GnuPG leaflet”, public translation into Belarusian from English More about this translation.

Translate into another language.

Participants

l_wells 1022 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4

GnuPG leaflet

Улетка GnuPG

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Email self-defense against surveillance

Самаабарона электроннай пошты ад прагляду

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Mass surveillance violates our fundamental rights and is a menace to the freedom of speech! But: we can defend ourselves.

Массавы прагляд парушае нашыя фундаментальныя правы і пагражае свабодзе слова!
Тым не менш мы можам абараніць сябе.

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

The Problem

Праблема

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

The password that protects your email is not sufficient to protect your mails against the mass surveillance technologies used by secret services.

Пароля, які абараняе вашу электронную пошту, не хапае для абароны Вашых мэйлаў ад тэхналогій массавагу прагляду, якімі карыстаюцца сакрэтныя службы.

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Each email sent over the internet passes through many computer systems on the way to its destination. Secret services and surveillance agencies take advantage of this to read millions and millions of emails each day.

Кожны емэіл, адпраўлены праз Інтернет, праходзіць праз мноства кампьютарных сетак на пуці к адрасату. Сакрэтныя службы і агенства прагляду карыстаюцца гэтым, каб чытаць мільёны емэілаў кожны дзень.

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Even if you think you have nothing to hide: Everyone else that you communicate with via unprotected emails is exposed as well.

Нават, калі Вы думаеце, что Вам нічога не трэба утойваць: кожны, з кім Вы камуніцыруеце праз неабароненую пошту, таксама безабаронны.

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Encryption

Шыфраванне

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Take back your privacy by using GnuPG! It encrypts your emails before they are sent, so only the recipients of you choice can read them.

Вярніце сабе прыватнасць зносін з дапамогай GnuPG! Ён шыфруе Вашыя мэйлы перад адпраўкай так, что толькі абраныя Вамі атрымальнікі здолеюць яго прачэсць.

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

GnuPG is platform independent. That means it works with every email address and runs on pretty much any computer or recent mobile phone. GnuPG is free and available at no charge.

GnuPG платформанезалежан. Гэта значыць, што ен працуе з любымі адрасамі электроннай пошты і запускаецца на практычна на любым камп'ютары ці мабільнам тэлефоне. GnuPG з'яўляецца бескаштоўным ПЗ.

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Thousands of people already use GnuPG, for professional and private use. Come and join us! Each person makes our community stronger and proves that we are ready to fight back.

Тысячы людзей ужо карыстуюцца GnuPG, для прафесіянальнага і асабістага карыстання. Далучайцеся да нас! Кожны удзельнік робіць нашую суполку мацней і сцвярджае, што мы гатовы абараняцца.

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

The Solution

Рашэнне

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Whenever an email is encrypted with GnuPG is intercepted or ends up in the wrong hands, it is useless: Without the appropriate private key it cannot read by anyone. But, for the intended recipient – and only for her – it opens like a totally normal email.

Нават калі мэіл, зашыфраваны пры дапамозе GnuPG, перахватваецца ці трапляе у чужыя рукі, ён апыняецца бессэнсоўным: без дапамогі адпаведнага асобнага ключа ён не можа быць кім-небудзь прачытаны. Але, дзеля адпаведнага адрасата - і толькі для яго - ён адкрываецца як цалкам нармальны мэіл.

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Sender and recipient are both safer now. Even if some of your emails contain no private information, consistent use of encryption protects us all from unjustified mass surveillance.

Адправіцель і атрымальнік цяпер абодва забяспечаны. Нават калі некаторыя з вашых мэйлаў не змяшчаюць ніякай асабістай інфармацыі, паслядоўнае карыстанне шыфравання забяспечвае нас усіх ад массавага несумленнага прагляду.

History of edits (Latest: l_wells 1 month, 1 week ago) §

Private email communication

Прыватная камунікацыя праз электронную пошту

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Take back you privacy!

Вярніце сабе прыватнасць!

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Use GnuPG!

Выкарыстоўвайце GnuPG!

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

Free Software

Свабоднае Праграмнае Забеспячэнне

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

for all email addresses

Для ўсіх емэіл адрасоў

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

for GNU/Linux, Windows, Mac, Android, …

для GNU/Linux, Windows, Mac, Android, …

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

no account or registration needed

ніякага аккаўнта ці рэгістрацыі не патрабуецца

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

free of charge

распаўсюджваецца бясплатна

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

How GnuPG works

Як працуе GnuPG

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

To use GnuPG encryption you create a unique pair of a public and private “key”.

Каб выкарыстаць шыфраванне GnuPG Вы ствараеце унікальную пару з публічнага і асабістага "ключа".

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

These keys are used as follows

Гэтыя ключы стасуюцца як апісана ніжэй

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

public key

публічны ключ

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

encrypt

шыфраванне

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §

When someone would like to send you an encrypted email, they need to use your “public key”. So, the more you spread/distribute your public key, the better.

Калі хто-небудзь пажадае адправіць Вам зашыфраваны мэіл, ім трэба карыстацца Вашым "публічным ключом". Таму, чым больш Вы распаўсюджваеце Ваш публічны ключ, тым лепш.

History of edits (Latest: l_wells 1 month ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4