1. Giới thiệu

OpenERP, “1. Introduction”, public translation into English from English More about this translation.

See also 9 similar translations

Translate into another language.

Participants

mokepigu 342 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next → next untranslated
1

1. Introduction

1. Giới thiệu

History of edits (Latest: mokepigu 5 years, 11 months ago) §

The first breakthrough OpenERP is achieving with version 7.0, is to remove the complexity, inherent to any full featured ERP. This allows to reduce implementation time and lower costs, lower learning curves for new users, and make ERP accessible to every company. The fact that a user who had never been exposed to OpenERP can - without any training - complete a simple flow such as creating a sales order, delivering and invoicing a customer and registering a payment in less than 7 minutes, is certainly one of the achievements we are most proud of.

Bước đột phá đầu tiên OpenERP đạt được với phiên bản 7.0 là loại bỏ sự phức tạp, thừa hưởng đầy đủ tính năng của ERP. Điều này cho phép giảm thời gian và chi phí thực hiện thấp hơn, giảm thời gian training cho người dùng mới và làm ERP có thể tiếp cận đến các công ty. Thực tế là một người dung chưa bao giờ được tiếp xúc với OpenERP , chưa từng được đào tạo – có thể hoàn tất một quy trình đơn giản như tạo ra một đơn hàng, cung cấp, lập hóa đơn một khách hàng và đăng ký thanh toán trong ít hơn 7 phút là một trong những thành tựu chúng tôi tự hào nhất.

History of edits (Latest: mokepigu 5 years, 11 months ago) §

With version 7.0, OpenERP is making the switch from an ERP to a suite of integrated business applications. So far, the world was split between ERPs and best of breed applications. With 7.0, OpenERP combines the key benefits of stand-alone apps (ease of use, quick to deploy, highly customizable, ...) with the integrations and feature coverage only ERPs used to provide to their customers. This allows companies to quickly deploy one or two modules at a very low cost and increase the scope incrementally.

Với phiên bản 7.0, OpenERP đang thực hiện chuyển đổi từ một hệ thống ERP thành một bộ các ứng dụng kinh doanh tích hợp. Hiện nay trên thế giới tồn tại sự chia cắt giữa các ERP. Với 7,0, OpenERP kết hợp các ưuđiểm chính của các ứng dụng độc lập (dễ sử dụng, nhanh chóng triển khai, tùy biến cao, ...) với tích hợp các tính năng chỉ có trong ERP được sử dụng để cung cấp cho khách hàng .Điều này cho phép các công ty nhanh chóng triển khai một hoặc hai mô-đun tại một thời điểm với chi phí rất thấp và mở rộng phạm vi theo từng giai đoạn

History of edits (Latest: mokepigu 5 years, 11 months ago) §

OpenERP 7.0 is not just a better and easier to use software. It also brings many improvements to existing features and adds a number of brand new features which will extend the scope of the business needs covered by OpenERP. Integration of social network capabilities, email aliases for each object, integration with Google Docs and LinkedIn, new contract management, new event management, new point of sales, new address book, new fleet management,... are only a few of the many enhancements brought by OpenERP 7.0.

OpenERP 7,0 không chỉ là một phần mềm tốt hơn và dễ dàng hơn để sử dụng. Nó cũng mang lại nhiều cải tiến tính năng hiện có và bổ sung thêm một số tính năng mới và sẽ mở rộng phạm vi tới các doanh nghiệp có nhu cầu. Tích hợp mạng xã hội, nickname email cho từng đối tượng, tích hợp với Google Docs và LinkedIn, hợp đồng quản lý, quản lý sự kiện, bán hàng, sổ địa chỉ, quản lý đội xe mới, ... chỉ là một vài sự nâng cấp được mang lại bởi OpenERP 7.0.

History of edits (Latest: mokepigu 5 years, 11 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next → next untranslated
1

© terp.vn.